column
Editorial for Special Issue on Multi-modal Representation Learning
Deng-Ping Fan, Nick Barnes, Ming-Ming Cheng, Luc Van Gool
2024, 21(4): 615-616. DOI: 10.1007/s11633-024-1513-5
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Segment Anything Is Not Always Perfect: An Investigation of SAM on Different Real-world Applications
Wei Ji, Jingjing Li, Qi Bi, Tingwei Liu, Wenbo Li, Li Cheng
2024, 21(4): 617-630. DOI: 10.1007/s11633-023-1385-0
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Rethinking Polyp Segmentation from An Out-of-distribution Perspective
Ge-Peng Ji, Jing Zhang, Dylan Campbell, Huan Xiong, Nick Barnes
2024, 21(4): 631-639. DOI: 10.1007/s11633-023-1472-2
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Rethinking Global Context in Crowd Counting
Guolei Sun, Yun Liu, Thomas Probst, Danda Pani Paudel, Nikola Popovic, Luc Van Gool
2024, 21(4): 640-651. DOI: 10.1007/s11633-023-1475-z
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Towards Domain-agnostic Depth Completion
Guangkai Xu, Wei Yin, Jianming Zhang, Oliver Wang, Simon Niklaus, Simon Chen, Jia-Wang Bian
2024, 21(4): 652-669. DOI: 10.1007/s11633-024-1494-4
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Vision Transformers with Hierarchical Attention
Yun Liu, Yu-Huan Wu, Guolei Sun, Le Zhang, Ajad Chhatkuli, Luc Van Gool
2024, 21(4): 670-683. DOI: 10.1007/s11633-024-1393-8
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
A Novel Divide and Conquer Solution for Long-term Video Salient Object Detection
Yun-Xiao Li, Cheng-Li-Zhao Chen, Shuai Li, Ai-Min Hao, Hong Qin
2024, 21(4): 684-703. DOI: 10.1007/s11633-023-1388-x
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
TextFormer: A Query-based End-to-end Text Spotter with Mixed Supervision
Yukun Zhai, Xiaoqiang Zhang, Xiameng Qin, Sanyuan Zhao, Xingping Dong, Jianbing Shen
2024, 21(4): 704-717. DOI: 10.1007/s11633-023-1460-6
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Interpretability of Neural Networks Based on Game-theoretic Interactions
Huilin Zhou, Jie Ren, Huiqi Deng, Xu Cheng, Jinpeng Zhang, Quanshi Zhang
2024, 21(4): 718-739. DOI: 10.1007/s11633-023-1419-7
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Toward Human-centered XAI in Practice: A survey
Xiangwei Kong, Shujie Liu, Luhao Zhu
2024, 21(4): 740-770. DOI: 10.1007/s11633-022-1407-3
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
ReChoreoNet: Repertoire-based Dance Re-choreography with Music-conditioned Temporal and Style Clues
Ho Yin Au, Jie Chen, Junkun Jiang, Yike Guo
2024, 21(4): 771-781. DOI: 10.1007/s11633-023-1478-9
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
Learning Top-$ {\boldsymbol{K}} $ Subtask Planning Tree Based on Discriminative Representation Pretraining for Decision-making
Jingqing Ruan, Kaishen Wang, Qingyang Zhang, Dengpeng Xing, Bo Xu
2024, 21(4): 782-800. DOI: 10.1007/s11633-023-1483-z
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
A Deep Model for Partial Multi-label Image Classification with Curriculum-based Disambiguation
Feng Sun, Ming-Kun Xie, Sheng-Jun Huang
2024, 21(4): 801-814. DOI: 10.1007/s11633-023-1439-3
Abstract PDF Cited By SpringerLink Bib
    Global Visitors